VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI BURDA Praha spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI BURDA Praha spol. s r.o.
PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (IČ: 15273598, sídlo Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3) a všech jejích zákazníků (dále také jako „Všeobecné podmínky“), a to zejména předplatitelů časopisů vydávaných BURDA Praha, spol. s r.o., účastníků marketingových akcí a soutěží pořádaných společností BURDA Praha spol. s r.o., registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek, jejichž provozovatelem je BURDA Praha, spol. s r.o. a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany BURDA Praha, spol. s r.o. (dále také jako „BURDA Praha“).
 
Kontakt na společnost BURDA Praha, spol. s r.o., mail: backoffice.marketing [at] burda.cz; event. je možné užít kontakty uvedené na webových stránkách www.burda.cz.
 
Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která se společností BURDA Praha s.r.o. uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

B. PODMÍNKY PRO PŘEDPLATITELE

Zákazník, který má zájem o předplatné, tj. o pravidelné zasílání časopisů vydávaných BURDA Praha, vyplní a odešle BURDA Praha elektronický formulář objednávky předplatného na internetových stránkách BURDA Praha http://burda.cz/cs. Objednávku předplatného lze učinit též telefonicky u distribuční společnosti SEND Předplatné spol. s r.o.,  IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice nebo jakýmkoli jiným způsobem, který BURDA Praha jako způsob objednání předplatného určí.
 
Na internetových stránkách BURDA Praha jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost BURDA Praha, spol. s r.o. povinna zákazníka informovat před odesláním formuláře objednávky ze strany zákazníka.

Pro zasílání časopisů v rámci předplatného je nezbytné, aby zákazník sdělil BURDA Praha svou doručovací a fakturační adresu. Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním, je třeba, aby zákazník sdělil též další kontaktní údaje, a to zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud má zákazník zájem, může společnost BURDA Praha sdělit i další doplňkové (nepovinné) informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany BURDA Praha.

Tím, že zákazník sdělí BURDA Praha své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů v rozsahu části D. těchto Všeobecných podmínek.
 
Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností BURDA Praha, spol. s r.o. coby vydavatelem časopisů prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv vydavatele. O monitorování je předplatitel informován v rámci (na začátku) telefonního hovoru.
 
Podáním objednávky předplatného zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.
 
Zákazník, resp. spotřebitel si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o předplatném formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.
 
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s vydavatelem časopisu. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 
Společnost BURDA Praha, spol. s r.o. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.

Předplatitel obdrží nejbližší možné vydání po úhradě předplatného, pokud nebude stanoveno jinak.
Bonus k předplatnému je zasílán plátci,  a to do dvou měsíců po úhradě předplatného.

C. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCÍCH


C.1. Obecná pravidla marketingových soutěží
 
 1. BURDA Praha organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) ve svých časopisech či na svých webových stránkách marketingové soutěže, kterých se zákazníci (v této části Všeobecných podmínek jen „účastníci soutěže“) mohou účastnit při splnění podmínek uvedených u konkrétních soutěží (dále jen „soutěže“).
 2. Pokud není u jednotlivých soutěží uvedeno jinak, platí tato obecná pravidla:
  1. BURDA Praha má právo změnit výhru v případě vyčerpání zásob, poškození výhry nebo pokud výhra v době předání, resp. odeslání výherci již nesplňuje hygienické normy. Na výhru není právní nárok.
  2. BURDA Praha je oprávněna kdykoliv změnit pravidla soutěže či soutěž zrušit. Účastníci soutěže nemají nárok na žádnou náhradu újmy, resp. kompenzaci.
  3. BURDA Praha má právo na vyřazení účastníků, kteří nehrají „FAIR-PLAY“ nebo jejich účast v soutěži probíhá v rozporu s dobrými mravy.
  4. Každý se může zapojit do soutěže opakovaně, jedna fyzická osoba však může v soutěžích jednoho titulu vyhrát maximálně jednou za půl roku (jednou za stejné předplatitelské období). V případě opakované výhry v soutěži stejného titulu,  bude v rámci FAIR-PLAY na tuto výhru vybrán náhradní výherce.
  5. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci BURDA Praha a osoby jím blízké.
  6. Soutěžní emaily zaslané ze shodného telefonního čísla a shodného emailu budou ze soutěže vyřazeny. Dále budou ze soutěže vyřazeni účastníci, kteří neuvedou kompletní údaje od nich požadované, zejména kontaktní údaje.
  7. BURDA Praha doručuje výhry výhradně v rámci České republiky.
  8. V případě, že se nepodaří výhru doručit výherci, zejména pokud si výhru nepřevezme v řádném termínu u doručovací společnosti, výhra propadá ve prospěch BURDA Praha. Výherce nemá nárok na žádnou náhradu újmy, resp. kompenzaci.
  9. BURDA Praha neodpovídá za případné poškození výhry vzniklé během doručování a dále neodpovídá za nedoručení výhry ze strany doručovací společnosti.
  10. Odesláním soutěžního emailu, resp. zapojením se do soutěže účastník soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s pravidly soutěže (těmito obecnými pravidly marketingových soutěží a konkrétními pravidly, uvedenými přímo jednotlivých soutěží) a zavazuje se je dodržovat.
  11. Pokud účastník soutěže poskytuje BURDA Praha jakékoliv osobní údaje či jiné informace, odpovídá za jejich pravdivost a bezvadnost.
  12. Soutěžící svou účastí v soutěži rovněž uděluje ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. souhlas k emailovému a telefonickému kontaktování a zasílání obchodních sdělení BURDA Praha prostřednictvím emailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
  13. Pokud pravidla jednotlivých soutěží nestanoví jinak, soutěže se může zúčastnit osoba starší 18let nebo osoba starší 15 let s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce, s doručovací adresou na území České republiky.
  14. Kritéria pro vyhodnocení marketingových soutěží se volí individuálně.  Přesná specifikace je vždy uvedena u jednotlivých soutěží. O výsledcích soutěže s konečnou platností rozhodne vždy BURDA Praha. Jeho rozhodnutí je nenapadnutelné.
  15. BURDA Praha se zavazuje odeslat výhry výhercům soutěže do 60 dnů od uveřejnění jmen výherců v tištěném časopise či na webových stránkách BURDA Praha.
  16. V případě odlišného znění pravidel konkrétní marketingové akce a těchto obecných pravidel marketingových soutěží má přednost znění pravidel příslušné marketingové akce.
  17. Poskytne-li účastník soutěže BURDA Praha v souvislosti s účastí v soutěži či jiné akci v hmotné či elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje BURDA Praha svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech vydávaných BURDA Praha a jejich zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách provozovaných BURDA Praha a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy BURDA Praha).
  18. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy účastníka soutěže nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje účastník soutěže BURDA Praha svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v tomto článku a rovněž nese odpovědnost za to, že třetí osoba udělila souhlas s užitím příspěvku.
  19. Veškerá oprávnění dle výše uvedeného bodu q.) r.) uděluje účastník soutěže BURDA Praha bezplatně (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče, kazety VHS apod.) mu nebudou vráceny.
  20. Tím, že účastník soutěže zašle BURDA Praha své příspěvky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout společnosti BURDA Praha veškerá práva zmíněná výše a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom účastníku soutěže bránila. Pokud se toto prohlášení účastníka soutěže ukáže být nepravdivým, je BURDA Praha oprávněna požadovat po účastníka soutěže náhradu nemajetkové újmy a veškeré vzniklé škody a veškerých nákladů způsobených tím, že BURDA prohlášení účastníka soutěže za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.
  21. BURDA Praha si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům BURDA Praha
  22. Odesláním soutěžní SMS či emailu, resp. zapojením se do soutěže účastník soutěže vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. a uděluje Burda Praha jakožto správci souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, a to na dobu 10 let, případně až do odvolání svého souhlasu, a souhlasí se zveřejňováním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na  propagačních materiálech a na internetových stránkách BURDA Praha. Rozsah souhlasu a zpracování osobních údajů je uveden v čl. D níže.
 
D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

D.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že zákazník sdělí společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb BURDA Praha (zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na Akci, k objednávce předplatného vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách, objednáním předplatného na telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s Akcemi pořádanými společností BURDA Praha, spol. s r.o.), uděluje tím společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.) prostřednictvím zpracovatele - společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice a k zpřístupnění těchto údajů jejím obchodním partnerům uvedeným na jejích webových stránkách a/nebo podílejících se na té které příslušné Akci. Tento souhlas uděluje zákazník na 15 let s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu společnosti BURDA Praha, spol. s r.o.

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Praha či jejích shora zmiňovaných obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Praha či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo zrušení provede přímým kliknutím na zrušující odkaz v textu reklamního sdělení nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

D.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů

BURDA Praha, spol. s r.o. prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem nabízení obchodu a služeb, za účelem vytváření databází čtenářů časopisů BURDA Praha spol. s r.o. a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování Akcí, zasílání předplacených časopisů, za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. BURDA Praha je oprávněna zpřístupnit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Společnost BURDA Praha spol. s r.o. prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány pro potřeby této společnosti, a to zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery coby zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy se správcem – zejména společností SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, event. , popř. mohou být zpřístupněny obchodním partnerům BURDA Praha uváděným na jejích webových stránkách, žádné další osobě zpřístupněny nebudou. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.
Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese BURDA Praha coby správce, dále způsoby uvedenými v článku D.1 Všeobecných podmínek nebo prostřednictvím písemné pošty na adrese správce odvolat.

V případě, že BURDA Praha, spol. s r.o. poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, má zákazník právo požadovat na BURDA Praha, spol. s r.o. vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik otištění Všeobecných podmínek v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Praha, spol. s r.o. nebo umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek BURDA Praha, spol. s r.o. Tyto Všeobecné podmínky je společnost BURDA Praha, spol. s r.o. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat pouze BURDA Praha, spol. s r.o. a to za podmínek dále uvedených. BURDA Praha, spol. s r.o. oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Praha, spol. s r.o. nebo na internetových stránkách.
 
Návrh na změnu Všeobecných podmínek zašle BURDA Praha předplatiteli i na kontaktní elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě, a to ve lhůtě alespoň 30 pracovních dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud předplatitel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 5 pracovních dní od doručení návrhu na změnu Všeobecných podmínek. Výpověď smlouvy je třeba zaslat společnosti BURDA Praha s.r.o. na kontaktní adresu uvedenou ve smlouvě. Pokud zákazník smlouvu nevypoví ve stanovené lhůtě, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.
Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek pak vyjádří zákazník i tím, že bude produkty a služby BURDA Praha, spol. s r.o. nadále používat.
 
Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností BURDA Praha spol. s r.o. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 1.1.2017
BURDA Praha spol. s r.o.